Skoči na glavno vsebino
Select Page
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.

Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Vrtec naj staršem nudi storitve, ne posega pa v njihovo sfero zasebnosti. Tako mora vrtec spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije.

Oblike sodelovanja s starši:
– roditeljski sestanki, govorilne ure
– individualni pogovori
– strokovna predavanja
– delavnice, skupna praznovanja, izleti, pikniki…
– sodelovanje v Svetu staršev in drugih organih zavoda

PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV

Starši imajo pravico:
– biti obveščeni o ponudbah programov v vrtcu,
– do postopnega uvajanja otroka v vrtec,
– sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca,
– do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljico in pomočnico, svetovalno službo,
– do sprotnega obveščanje o tem, kako poteka življenje in delo v vrtcu.

Obveznosti staršev do vrtca:
– zagotoviti spremstvo otroka na poti v in iz vrtca v skladu z Zakonom o zagotavljanju varnosti v cestnem prometu
– otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice
– posredovati zavodu telefonsko številko, na kateri so dosegljivi
– upoštevati Pravilnik o varnosti otrok v vrtcu
– obvestiti vzgojiteljico o posebnostih pri otroku
– redno plačevati ceno programa na osnovi Pravilnika o plačilu vrtca
– najkasneje do 8.00 javiti odsotnost otroka za naslednji dan, kajti le v tem primeru se odbije dnevni delež za prehrano (če otrok manjka najmanj 3 dni strnjeno ali če je odsotnost datumsko vnaprej določena).

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Starši vlogo za znižano plačilo vrtca oddate na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Od 1. 9. 2021 je do brezplačnega vrtca  upravičen tisti starš dveh otrok, ki ima oba otroka vključena v vrtec. Pri tem so starši oproščeni plačila za mlajšega otroka. V primeru, da imajo starši dveh otrok prvega otroka v šoli, drugega pa v vrtcu, za zadnjega niso oproščeni plačila. Staršem treh ali več otrok pa ugodnost pripada v vsakem primeru, se pravi, če sta prvi in drugi otrok vključena v osnovno šolo in je tretji otrok vključen v vrtec, so starši za zadnjega (in vsakega nadaljnjega) oproščeni plačila vrtca .

STROKOVNA SODELOVANJA

Predavanja, pogovori, roditeljski sestanki, govorilne ure, delavnice, odprti dnevi, razstave otroških del, prebiranje strokovne literature, idr….SPREMEMBE, KI JIH BOSTE OPAZILI V NAŠEM VRTCU

 • Spremembe v organizaciji prostora in časa in iskanje dejavnosti, ki se vežejo na ekologijo;
 • Spremembe na področju vsebine dela v vrtcu, kjer se trudimo, da bo imel otrok možnost izbire med različnimi dejavnostmi;
 • Spremembe pri izvajanju skupinske rutine (hranjenje, počitek, osebna nega);
 • Spremembe pri načrtovanju dela, kjer izhajamo iz spremljanja otrok;
 • Spremembe, ki so vezane na sodelovanje s starši, kar je pogoj za dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje.
SKUPNA PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE
 • Praznovanje jeseni z jesenskim piknikom,
 • Veseli december z miklavževanjem in škratovim pohodom,
 • Proslava ob materinskem dnevu,
 • Delavnice: prednovoletna, predpustna, velikonočna,
 • Zaključna prireditev,
 • in še več…

Nekatera srečanja v vrtcu Lokavec izvajamo skupaj s podružnično šolo Lokavec.

Prizadevamo si za dosledno uresničevanje vrednot in ciljev, ki so določeni v Zakonu o vrtcih, v našem Kodeksu, v Konvenciji o otrokovih pravicah, v Deklaraciji o pravicah otrok in v Ustavi RS in se realizirajo s programi ter vizijo vrtca.

Starše seznanjamo z vrednotami in cilji vrtca, s spoznanji stroke in novejšimi pristopi predšolske vzgoje, posredujemo jim opažanja o razvoju in dosežkih otroka.

OB USTVARJALNI SVOBODI IN OSEBNOSTNEM PRISTOPU DO OTROK ŽELIMO RAZVITI TAKŠEN MODEL DELOVANJA VRTCA, KJER BODO ZAPISANI CILJI KURIKULA DEL NAŠEGA ŽIVLJENJA.

(Skupno 239 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST