Skoči na glavno vsebino
Select Page
 
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Sveta Ana
Naslov: Sveta Ana 14
Pošta: 2233 Sveta Ana
Telefon: 02 729 58 70
Elektronski naslov: info@sveta-ana.si
Odgovorna uradna oseba: Aleksander Šijanec, ravnatelj šole
Pomočnica ravnatelja v šoli Ksenija Mlekuž
Datum objave kataloga: 01.02.2013
Datum zadnje spremembe: 01.11.2017
Katalog je dostopen na spletu: http://www.sveta-ana.si
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja in vzgojo in varstvo predšolskih otrok na področju občine Sveta Ana.

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Organigram zavoda

 

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Zavod ima naslednje notranje organizacijske enote:

Podružnična šola Lokavec
Naziv in naslov: OŠ Sveta Ana – podružnica Lokavec, Lokavec 6, 2233 Sveta Ana
Telefon: 02 729 58 66
Elektronski naslov: info@sveta-ana.si
Vodja notranje organizacijske enote: ravnatelj Aleksander Šijanec
Vrtec Sveta Ana
Naziv in naslov: Vrtec Sveta Ana, Sveta Ana 14, 2233 Sveta Ana
Telefon: 02 729 58 62

Elektronski naslov:

Vodja notranje organizacijske enote:

info@sveta-ana.si

pomočnica ravnatelja v vrtcu Metka Jančar

Vrtec Lokavec
Naziv in naslov: Vrtec Lokavec, Lokavec 6, 2233 Sveta Ana
Telefon: 02 729 58 67

Elektronski naslov:

Vodja notranje organizacijske enote:

info@sveta-ana.si

pomočnica ravnatelja v vrtcu Metka Jančar

 
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Aleksander Šijanec
Delovno mesto in naziv: ravnatelj
Elektronski naslov: info@sveta-ana.si
Poštni naslov: Sveta Ana 14, 2233 Sveta Ana
Službena telefonska številka: 02 729 58 72
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja (povezava)
Odlok o ustanovitvi zavoda https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/22045

Splošni akti zavoda

LETNI DELOVNI NAČRT

PUBLIKACIJA

OSTALI DOKUMENTI

č) Seznam predlogov predpisov

Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja

(povezava)
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih

dokumenti po vsebinskih sklopih

DOKUMENTI

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih zavod vodi:

Trenutno zavod ne vodi nobenega postopka.

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s

    svojega delovnega področja

Naziv informatizirane zbirke: Dostop do zbirke (ali povezava)
Informacija o številu mest,  ki jih zagotavlja za predšolske otroke http://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx
           
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:

–   opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja;

–   opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo;

–   opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu z uredbo;

–   opis delnega dostopa.

4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
®                DATOTEKE
(Skupno 340 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST